Rượu Origen Gran Reserva đỏ và trắng 1
Vang Origen Gran Reserva đỏ và trắng